Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Vejle

Publiceret

Radikale Venstre 26. marts
2018

Vedtægter

§ 1. FORMÅL

Kommuneforeningen Radikale Venstre Vejle Kommune har til formål:

 • at udbrede kendskab til partiets politik.
 • at øve indflydelse på udformningen af Radikale Venstres ideer, og
 • at lede radikale Venstres arbejde i kommunen til fremme af den størst mulige medlemstilgang.

1.2

DRV-Vejles virke er i øvrigt, ved særskilte afstemninger:

 • at opstille kandidater til Vejle Byråd
 • at opstille folketingskandidater til Vejle kommunes 2 valgkredse
 • at medvirke i valgkampe ved byrådsvalg, regionsrådsvalg, folketingsvalg og Europaparlaments-valg samt ved folkeafstemninger i øvrigt
 • at vælge delegerede til Landsmødet, til regionsforsamlingens årsmøde og til storkredsforsamlingens årsmøde.
 • at bemyndige bestyrelsen til indgåelse af evt. valgforbund / valgteknisk samarbejde i forbindelse med byrådsvalg

 

§ 2. MEDLEMMER

Medlem af DRV-Vejle er alle som:

 • er medlem af Radikale Venstres Landsforbund
 • har bopæl i Vejle Kommune

Kun medlemmer som har betalt årskontingent rettidigt er stemme- og valgberettigede. Rettidig kontingentindbetaling er senest 14 dage før det møde, hvor stemmeafgivning vil finde sted.

 

§ 3. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og den ordinære generalforsamling afholdes i april måned.

Indkaldelsen skal ske med mindst 3 ugers varsel og med angivelse af dagsorden ske pr. brev til medlemmerne i foreningen.

Møde-, tale- og stemmeret på såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger har alle medlemmer af DRV-Vejle.

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før mødet. Indkomne forslag udsendes pr. brev eller e-mail 1 uge for mødet.

 

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Godkendelse af mødeindkaldelse og dagsorden

3. Formandens beretning og godkendelse deraf

4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

5. Forslag til og fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse og revisorer:

 1. Valg af formand for 1 år
 2. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer; som vælges for 2 år ad gangen og afgår med 3 medlemmer hvert år
 3. Valg af 1. og 2. bestyrelsessuppleant
 4. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 5. Valg af 1-2 folketingskandidater
 6. Valg af delegerede til Landsmødet
 7. Valg af delegerede til Regionsforsamlingens årsmøde
 8. Valg af delegerede til Storkredsforsamlingens årsmøde

8. Politisk debat

9. Eventuelt


Der skrives referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten og referenten.

 

§ 4 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling afholdes:

 • når formanden ønsker det,
 • når mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer ønsker det, eller
 • når 1/5 af foreningens medlemmer indgiver skriftlig begæring derom med motiveret forslag til dagsorden.

 

En ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles senest 2 uger efter, at formanden har modtaget anmodning om afholdelse og indvarsles i øvrigt efter reglerne i § 3.

Fristen for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan, efter udskrivning af folketingsvalg og hvis situationen kræver det, reduceres til 4 dage.

 

§ 5. OPSTILLINGSMØDET

På den ordinære generalforsamling forud for et kommunevalg træffes bestemmelse om procedure for opstilling af kandidater på listen.

På opstillingsmødet sker opstilling af kandidatlisten til kommunevalget.

Senest 6 måneder før et kommunevalg fastsætter bestyrelsen tid og sted for opstillingsmødet, der indvarsles efter reglerne i § 3.

Opstillingsformen er sideordnet opstilling.

Formanden for kommuneforeningen kan lade sig opstille som kandidat, men han kan ikke være både formand og folkevalgt politiker.

 

Dagsorden for opstillingsmødet skal mindst indeholde følgende punkter

 • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 • Vedtagelse af procedure for opstilling af kandidater
 • Valg til kandidatliste
 • Bemyndigelse til bestyrelsen om supplering af kandidatlisten
 • Bemyndigelse til bestyrelsen om indgåelse af valgforbund
 • Eventuelt

 

§ 6. FORENINGENS DAGLIGE LEDELSE

Foreningen ledes af bestyrelsen som beskrevet i § 3.

Senest én måned efter generalforsamlingen afholder bestyrelsen møde, hvor næstformand, sekretær og kasserer vælges.

Bestyrelsen indkaldes så ofte formanden finder det nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt, og den indkaldes, når mindst 2 medlemmer over for formanden fremsætter ønske om det.

DRV's repræsentant(er) i Vejle Byråd og 1-2 medlemmer fra Radikale Ungdom kan deltage i bestyrelsens arbejde, dog uden stemmeret.

I sager som er optaget på den til bestyrelsesmedlemmerne udsendte dagsorden, er bestyrelsen beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.

I andre sager er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for at optage sagen på dagsordenen. Ved afstemning gælder absolut stemmeflertal.§ 7. AFSTEMNINGER

Alle valg og afstemninger foretages som fastsat i landsforbundets vedtægter og i landsforbundets supplerende bestemmelser herom.

 

7.1

Beslutning om eventuel skriftlig afstemning (urafstemning) vedrørende emner eller personvalg kan træffes på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling eller den ordinære generalforsamling, forudsat at punktet er optaget på dagsordenen.

 

Bestyrelsen formulerer afstemningstemaet til godkendelse på generalforsamlingen.

 

Urafstemning kan afholdes, når der til valg til en tillidspost er anmeldt mere end én kandidat.


Urafstemning kan endvidere afholdes ved opstilling af en kandidatliste. Generalforsamlingen vedtager for det konkrete tilfælde de nærmere bestemmelser for afgørelse af resultatet herunder retningslinier om eventuel supplerende urafstemning eller endelig vedtagelse på en generalforsamling.


7.2

Urafstemning forberedes, ledes og kontrolleres af bestyrelsen, foreningens revisor og dirigenten ved den sidst afholdte generalforsamling.

 

Bestyrelsen træffer som minimum beslutning om:

 • stemmesedlens udformning, herunder kandidaternes placering på stemmesedlen,
 • den periode, i hvilken afstemning kan foregå,
 • tidspunkt og sted for stemmeoptælling, der skal være åben for medlemmerne.

 

Der udarbejdes referat over bestyrelsens

beslutninger.

 

7.3

Ophævelse af en ved urafstemning truffet beslutning kan finde sted, hvis der indtræder særlige omstændigheder. Bestyrelsen indkalder da til ekstraordinær generalforsamling, hvor det i dagsordenen til generalforsamlingen udtrykkeligt er fastlagt, hvad der foreslås besluttet.

 

Endvidere kan bestyrelsen ophæve en urafstemning, hvis der er indtruffet situationer, hvor urafstemning åbenlyst har mistet sin betydning.


§ 8. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Vedtægterne kan kun ændres på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget er optaget som selvstændigt punkt på dagsordenen med angivelse af forslagets ordlyd.

Ændringer i vedtægterne, der er en følge af ændringer i Det Radikale Venstres landsforbunds vedtægter, kan dog umiddelbart indarbejdes og meddeles på førstkommende ordinære generalforsamling.

DRV-Vejles vedtægter er i øvrigt underlagt de til enhver tid gældende vedtægter og bestemmelser for DRV's landsforbund.


Således vedtaget på generalforsamlingen  16. april 2007 i Vejle

 

Dirigent:   Ole Stokkendal              Sekretær: Michael Højlund Rasmussen.