Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Vejle

Publiceret

Kommunalpolitik 18. september
2017

Valgoplæg kommunalvalg 2017 - Stem radikalt – det er sund fornuft

Et godt barneliv. Bedre normeringer i børneinstitutioner og skoler. En aktiv miljøpolitik og liv i nærområderne. Det er nogle af nøgleordene i Radikale Venstres valgoplæg til kommunalvalget i Vejle Kommune.

Sund økonomi – sund fornuft

Radikale Venstre er et reformparti.

 • Vi vil sikre en sund kommune i fremtiden.
 • Vi vil fjerne bureaukrati og bygge på tillid.
 • Vi vil gennemføre forandringer af den offentlige sektor, når det er nødvendigt.
 • Vi træffer beslutninger – ikke kun når det er populært – også når det er nødvendigt.

Radikale Venstre laver politik for fremtiden. Det er sund fornuft.

 

Et levende demokrati

Vejle Kommune har brug for en ny dialog- og beslutningskultur, som bygger på inddragelse, åbenhed og lyst til at blive klogere gennem dialog.

Målet er at kvalificere de politiske beslutninger, så de ikke tromles hen over borgere og uden at tage hensyn til natur, kulturarv og alt det andet, vi holder af.

Derfor vil vi:

 • Indføre byråds-tv fra møder i byrådet.
 • Stille forslag om at 1000 borgere kan få et punkt på byrådets dagsorden.
 • Indføre mulighed for at borgere, foreninger mv. kan få foretræde for de stående udvalg i stil med det, der kendes i Folketinget.
 • Der skitseres flere scenarier på dagsordener.
 • Styrke spørgetiden før byrådsmøder.
 • Indføre ca. 4 årlige åbne dialog- og temamøder mellem borgere og byråd, hvor der er plads til reel dialog.
 • Oprette flere midlertidige inspirationsgrupper, hvor borgere kan kvalificere de politiske sager.

 

Nærdemokrati

Radikale Venstre arbejder for at hele kommunes borgere får en øget indflydelse på egne livsbetingelser og disses indbyrdes sammenhænge.

Kommunens borgere, skal hvor det er muligt, tages med på råd og have bestemmende indflydelse, hvor det ikke er i konflikt med andres tilsvarende livsvilkår.

De valgte medlemmer i Vejles Byråd, er valgt til at forvalte Vejle Kommunes borgeres ønsker og behov og ikke særlige erhvervsinteresser, hvis de er i konflikt med borgernes ønsker og behov.

Radikale Venstre vil til stadighed afsøge og støtte borgernes muligheder for et øget nærdemokrati.

 

Liv i nærområderne

Vi vil lægge rammerne for et stærkt lokalt fællesskab, uanset om du bor i et lokalområde i Vejle by eller i en af kommunens landsbyer eller centerbyer. Derfor vil vi bevare og styrke de lokale tilbud. For at gøre det attraktivt at bo i et lokalområde skal det også være muligt at komme til og fra. I dag er mange landsbyer uden offentlig transport i aftentimer og weekender. Vi vil styrke mobiliteten.

 • Udvikle og bevare lokale folkeskoler og daginstitutioner i samspil med nærområdet.
 • Vi vil styrke kollektiv transport.
 • Udbygge flextrafik og afsøge nye muligheder for at øge mobiliteten.
 • Etablere nye kommunale arbejdspladser rundt om i kommunen.
 • Sikre udstykningsmuligheder i landsbyer.
 • Forhøje puljen til udvikling af landsbyer og nærområder.
 • Give lokalstyret tilbage til landsbyen.
 • Styrke lokalstyret i centerbyerne og Vejle (lokalrådene).

 

Byplanlægning

Radikale Venstre ønsker en samlet udviklingsplan for Vejle by og Kommune.

Her skal samtænkes miljø, grønne områder, natur, vand og frisk luft. Der skal samtænkes ordentlig fremkommelighed for fodgængere, cykler, biler, varetransport og kollektiv transport.

Byudviklingen skal være bæredygtig og fremsynet med respekt for såvel det eksisterende som det nye. Herunder at anvende fortidens løsninger på fremtidens udfordringer ukritisk.

Rammer for hvor højt og langt der må bygges.

Mere langsigtet plan for Vejle By’s udvikling 50 år frem. Fokus på hvad vi giver videre til fremtidens generationer, og hvad bevares til fremtidens generationer. Hvilke interesser er bærende – erhvervslivets, kulturelle eller miljømæssige.

Der skal laves en trafikplan, der leder mere trafik uden om centrum af Vejle by, og samtidig tager mest muligt hensyn til naturen i Ådalen.

Ved nye udstykninger af boligområder skal der laves holdbare planer for afvikling af den øgede trafik det giver, samt en plan for sikring af skoleveje for de nye boliger.

Et særligt fokus skal være på udviklingen ved anvendelsen af cykler med og uden el. Dette så fremkommeligheden ikke reduceres af hensyn til biler. Hvor der måtte være pladsmangel kunne man udvikle strækninger over eller under jorden til fremme af den cyklende trafik.

 

Natur og miljø

Radikale Venstre ønsker, at Vejle Kommune skal fremme brugen af vedvarende energi.

Kommunen selv skal være førende med anvendelse af vedvarende energi. F.eks. skal eksisterende kommunale bygninger sikres energineutrale ved renovering, og nye bygninger skal være energiproducerende.

Kommunen skal sikre genbrug og miljørigtige løsninger, hvor det er muligt.

Endvidere skal kommunen altid afsøge mulighederne for at anvende den sidste nye viden og teknik for sikring af vores fælles natur og miljø.

Bevaring af Vejle Ådal.

Fastholde og udvikle grønne kiler i hele Vejle Kommune. Skabe bynære og rekreative områder.

 

Lighed og ulighed

Radikale Venstre vil øge lighed og reducere ulighed.

Det omfatter børn og unges vilkår fra fødslen og før fødslen, hvor de med særlige behov får en støtte, der udligner eller reducerer deres eventuelle manglende sociale, mentale eller fysiske udfordringer.

Samme princip, som ovenfor, gør sig gældende for såvel voksne som ældre medborgere. Alle bør kunne leve et helt og meningsfyldt liv på egne vilkår og præmisser.

 

Handicappede

Radikale Venstre vil ligestille mennesker med fysiske-, psykiske- eller mentale handicap med alle andre borgere. Det enkelte borger skal kompenseres for sine begrænsninger i det omfang, at det er muligt og passende for at kunne leve et helt og meningsfyldt liv på egne vilkår og præmisser.

 

Ældre

Radikale Venstre arbejder for at udvikle Vejle Kommunes tilbud for en sund, tryg og meningsfuld 3. alder.

Det vil omfatte udvikling af boligområdet med ældreboliger, der er tidssvarende og med indtænkt hensyn til såvel fysiske-, sociale- og mentale behov.

Sundhed og kontakt til pleje vil være i vækst, hvorfor der her skal være et særligt fokus for en sikring af en tryg og attraktiv 3. alder.

 

Børn, unge og skole

Radikale Venstre går ind for tidlig indsats.

En god start på livet, giver gode forudsætninger for det fremtidige liv og efterlevelse af uddannelseskrav.

Vi vil være ambitiøse, når det gælder folkeskolen og uddannelse generelt. Vi vil gerne garantere vores borgere de bedste daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner.

 

Et godt barneliv

Al forskning og erfaring viser at god voksenkontakt er med til at stimulere barnets læring, personlige og sociale udvikling. Derfor vil vi have genoprettet normeringen i vores daginstitutioner.

 

God normering og kvalificeret personale er en god investering i fremtiden

De enkelte institutioner skal have selvbestemmelse i forhold til deres pædagogiske profil i samarbejde med medarbejdere og forældre (bestyrelser).

Dagtilbud skal følge samfundets behov – arbejdsmarkedet ændrer sig hele tiden. Kommunal børnepasning skal tilbyde kvalitetspasning også til forældre, der arbejder på skæve tidspunkter evt. aftenpasning.

Dagtilbud skal sikre at børnene i deres hverdag omgives af kompetente og omsorgsfulde voksne, der kan stimulere børnenes alsidige udvikling.

 

Børn og unge har krav på udviklingsgaranti

Derfor skal alle børn have stillet en pædagogisk forsvarlig dagpasning til rådighed i eget lokalområde. Kvalitet i dagspasningen er for Radikale Venstre afgørende. Børn skal ikke blot have pasningsgaranti, men garanti for en sund udvikling og læring.

Børn og unge – både i førskolealderen og i den skolepligtige – skal også gives udviklende muligheder i fritiden i form af f.eks. idræt, musik-, billedskole mm. Til trods for en del af fritidsaktiviteterne er besluttet at skulle ligge i skoletiden.

Der skal investeres i ledere, pædagoger og medhjælperes kvalifikationer.

Vi skal sikre gode forhold i vores pasningstilbud. Derfor skal der sikres en god normering og gode rammer.

 

En udfordrende folkeskole – der er Folkets Skole

Vejle kommunes folkeskoleelever skal have den bedste læring i en kreativ og udfordrende skole. Vi skal turde være ambitiøse på børnenes vegne. Vi skal tro på, at de kan og udfordre dem på et niveau, der passer til det enkelte barn og støtte dem undervejs.

Folkeskolen er stedet hvor den enkelte elev uanset forudsætninger udvikler sig socialt, fagligt og personligt.

Vi vil investere i folkeskolen. Dermed mener vi, at der skal investeres i personalet – flere hænder og hjerter. Flere lærertimer og mindre bureaukrati. Relevant og individuel efteruddannelse og kurser til den enkelte lærer.

Vi har tillid til lærerne, lederne og forældrene.

Vi vil give skolen tilbage til forældrene via bestyrelserne og give mere selvstyre til lederne, således at skolen ikke centraliseres mere end højest nødvendigt. Frihed til at styre økonomien selv.

Udvikling af skolerne skal være op til, hvad den enkelte skole har behov for, frem for centraliserede kurser/efteruddannelse indbefattende alle skoler i Vejle kommune.

Slip skolerne fri – lad dem udvikle deres særkende.

Vi vil at skolerne renoveres efter nutidens forhold og med fokus på grøn bæredygtighed.

 

Uddannelse, uddannelse og uddannelse

For Radikale Venstre har uddannelsesinstitutionerne allerhøjeste prioritet. Vi skal have et godt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne med henblik på at forbedre vilkårene for de eksisterende uddannelser og skoler, samt tiltrække nye. F.eks. skal vi gøre alt for at Den Forberedende Grunduddannelse skal ligge i Vejle.

Vi bør benytte alle muligheder for at styrke de eksisterende uddannelsessteders tiltrækningskraft. Dermed også funktionelle og ordentlige offentlige transportmuligheder til og fra skolerne.

Vi bør tilbyde relevant uddannelse og efteruddannelse til relevant personale for at honorere nye krav, sikre dynamikken i service og sagsbehandling og for at give udviklingsmuligheder for den enkelte medarbejder.

At give flest mulige den bedst mulige uddannelse kræver kompetente vejledere såvel som undervisere og dygtig ledelse af skolerne.

Vi vil være en attraktiv by at uddanne os i.

 

De udsatte børn og unge

En god kommune er en kommune, der er sit sociale ansvar bevidst. Derfor skal indsatsen rettes mod og forbedres for de borgere, der virkelig er svagt stillede.

Desværre er der børn og unge, som svigtes totalt af deres forældre. I disse tilfælde er det samfundets opgave at sætte ind så tidligt og så omfattende som muligt, for at give børnene en tryg tilværelse i eller uden for hjemmets rammer.

Fysisk og psykisk handicappede, sindslidende og misbrugere har Det Radikale Venstres bevågenhed. Hvad enten det drejer sig om økonomi, botilbud, mulighed for at deltage i undervisning eller andre aktiviteter, så vil vi sikre at ingen lades alene eller opgives.